Regulamin serwisu

Preambuła

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: " Ogólne warunki".

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.


Definicje

a. Priceman (Serwis) - serwis internetowy oferujący możliwość wyszukiwania okazji cenowych i przecen w sklepach internetowych znajdujący się pod adresem https://priceman.pl, którego operatorem jest firma webcode, ul. Oleśnicka 17, 50-320 Wrocław o numerze NIP 8431590186. Kontakt z przedstawicielami firmy pod adresem email bok@priceman.pl.
b. Użytkownik – to osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Priceman i zaakceptowała niniejszy regulamin.
c. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez administratora serwisu Priceman pod unikalną nazwą (login, email) będące zbiorem zasobów, informacji, gromadzonych przez Użytkownika na własne potrzeby.
d. Okazja (Promocja) - oferta sklepu internetowego przedstawiona w serwisie Priceman wyszukana na podstawie algorytmu
e. Regulamin – niniejszy regulamin katalogu produktów.

Postanowienia ogólne

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej priceman.pl i jest możliwe jego utrwalanie oraz drukowanie.
4. Serwis ma charakter jedynie agregacji produktów w jednym miejscu, dla komfortu użytkowników oraz konsumentów różnych sklepów.
5. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Serwis Priceman nie prowadzi sprzedaży produktów, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje Użytkowników o ofertach handlowych Sklepów z którymi współpracuje.
2. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o produktach znajdujących się w promowanych przez priceman.pl sklepach, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunkówb prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.
3. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie mogą zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że priceman.pl ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
4. Transakcje kupna pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem odbywają się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Autorzy serwisu priceman.pl nie odpowiadają za:

a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie priceman.pl,
b. za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność opisu prezentowanych w serwisie priceman.pl przez Sklepy
c. za zdolność Sklepu do ich sprzedaży
d. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, e. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,

5. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
6. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:

a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.


Linki zewnętrzne

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
2. Administrator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

Ochrona danych użytkownika

Administrator szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Priceman, pisząc wiadomość reklamacyjną na adres bok@priceman.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Priceman
3. Serwis Priceman zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Priceman


Ograniczenie odpowiedzialności

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022
priceman serwis rabatowy
Wyszukiwarka okazji, wyprzedaży i kodów rabatowych

Odkryj niezwykłe okazje i atrakcyjne przeceny w najlepszych sklepach online! Priceman gromadzi najświeższe promocje na szeroki wybór produktów. Zaoszczędź czas i pieniądze, przeglądając setki ofert w jednym miejscu. Nie przegap szansy na zakupy w obniżonych cenach. Z nami łatwo znajdziesz produkt, który Cię interesuje, bez konieczności przeszukiwania wielu stron internetowych.

Znajdziesz nas na

Copyright © 2023-2024 Priceman.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone. Commerce and shopping stickers created by Stickers - Flaticon